آنتن هاي مخابراتي

 براي مشاهده مشخصات كامل هر آنتن بر روي دانلود كليك نموده و فايل pdf مربوطه را دانلود نماييد.
 
تصوير نام آنتن مدل آنتن          فركانس         VSWR پولاريزاسيون وزن (کیلوگرم) فايل مشخصات فني
 • آنتن كار
  Close
  آنتن كار

  AMA-AG 81
  GSM Dipole Flat

 GSM Dipole Flat    AMA-AG 81 860-960  1:1.3  Vertical  17.1
 • آنتن كار
  Close آنتن كار

  AMA-AG 84
  GSM Dipole Flat

 GSM Dipole Flat AMA-AG 84 860-960  1:1.3  Vertical  15.2
Xpole 15 dB Xpole 15 dB 870-960 1:1.4  ±45°  9.2
Xpole 17 dB Xpole 17 dB 870-960 1:1.3 ±45° 15
XX-Pole 14-17 dB AlG2122 870-960 1.4:1> ±45° 14.5
XX-Pole 15-17 dB AKXX1517

824-960

1710-2170

1.4:1> ±45° 16.5
XX-Pole 17-18 dB AKXX1718 870-960

1710-2170

1.5:1> ±45° 26.5
XXX-Pole 17-18-18 dB AKXXX171818

824-960

1710-2170
1.5:1>  ±45°  32.5  
آنتن رفلکتوری 8GHZ  120cm  8GHZ 1.1/26 Single  
آنتن رفلکتوری 8GHZ 180cm 8GHZ 1.1/26 single  
آنتن رفلکتوری 8GHZ 240cm 8GHZ 1.1/26 single  

 

 

 

بالا